Team

Tobias Bodenmann

MSc Life Sciences Engineering

Alexia Duriez

MSc Life Sciences Engineering

Emma Farina

MSc Life Sciences Engineering

Desirée Maulà

MSc Life Sciences Engineering